In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij 2theCore Natuurgeneeskundig Therapeut, hierna te noemen Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut.

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut is het nodig om diverse persoonsgegevens van u te verwerken. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de Paramedische Natuurgeneeskundig Therapeut

De Paramedische Natuurgeneeskundige Therapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeut als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan
gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
– Alle medewerkers binnen de zorg waar de Paramedische natuurgeneeskundig Therapeut, met uw
toestemming mee samenwerkt, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegden. De Paramedisch Natuurkundig
Therapeut werkt met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  1. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
niet wordt geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht vinden.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen         tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk is en de    gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten worden.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw gegevens.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schrijven kenbaar maken aan de Paramedische Natuurgeneeskundige Therapeut. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het gebruik maken van bovenstaande rechten

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 20 jaar bewaard worden. U helpt de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u wat u wilt opvragen zo volledig mogelijk omschrijft. De door u verstrekte gegevens worden door de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut strikt vertrouwelijk behandeld. De Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeut is niet aansprakelijk in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in uw schrijven/of mondeling aangeven.

Gegevens patiënt

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt of uw huisarts/tandarts).

Uitwisseling gegevens

De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut wisselt, zonder uw toestemming geen gegevens uit met derden. Slechts met uw toestemming zullen er gegevens, bijv. met uw behandelend arts/tandarts uitgewisseld worden. Zo weet de huisarts/tandarts met uw toestemming precies met welke klachten u bij de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er (maar slechts met uw toestemming) gegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts/tandarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draag ik als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut bij aan uw medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een andere behandelaar kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe behandelaar op de hoogte is van uw Natuurgeneeskundige/medische geschiedenis. Uw geschiedenis staat in uw cliëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude behandelaar het dossier overdraagt aan uw nieuwe. De oude behandelaar doet dit (op uw verzoek) zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe behandelaar.
Uw dossier wordt dan door uw behandelaar persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Belangrijk

U kunt schriftelijk toestemming geven aan de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut om uw factuur van de behandeling in pdf over uw email te ontvangen, of dat u die over de post ontvangen wilt. (Formulier is aanwezig op eerste consult).
In de factuur staan uw naam adres, geboorte datum, ziektekosten verzekering, polis nummer en het factuurbedrag vermeld.

Werkwijze om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen tijdens consult, transport tegen diefstal en verlies

Indien u een afspraak voor een consult wilt maken dient u dit telefonisch te doen. Tijdens het consult worden uw persoonsgegevens genoteerd. U kunt met de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut behandelgegevens uitwisselen per beveiligde email. Indien gewenst kunt u telefonisch contact opnemen over behandel gegevens. De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut is niet aansprakelijk voor het wel of niet beveiligd zijn van de telefoonlijn tijdens de uitwisseling van persoons- en of behandelgegevens per telefoon.

Uw volledige cliëntdossier en persoonsgegevens zijn veilig opgeborgen in een afgesloten kast en zijn ontoegankelijk voor onbevoegden.

Bij het eerste consult dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen waarin u akkoord gaat met het accepteren van de Algemene voorwaarden van 2theCore Natuurgeneeskundig Therapeut diens naleving van de AGV en WGBO wetgevingen (zie www.2theCore.nl) en het vastleggen van uw persoons-en behandelgegevens in uw cliëntdossier bij 2theCore Natuurgeneeskundig Therapeut. Deze gegevens bestaan uit: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, polis nummer, zorgverzekeraar, email adressen, telefoonnummers. Daarnaast behandelgegevens zoals; x Rays, bloedtests en andere informatie die belangrijk is voor het behandelplan van u als cliënt en met/door cliënts toestemming genoteerd en of verkregen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw dossiergegevens? Dan gaat de Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut hierover graag met u in gesprek.

Voor klachten afhandeling volgens de Wkkgz is 2theCore Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij CAM.Coöperatie