Algemene voorwaarden 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving. 

De cliënt/patiënt verplicht zich door middel van het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. 

De client tekent voor aanvang van het consult een behandelovereenkomst , deze ter inzage of download is te vinden op de contact pagina van de website 2theCore.nl. 

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens ( AGB). Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde behandelingen verrichten. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen, en/ of duidelijk geplaatst op diens website, waarvan client voor aanvang consult kennis heeft genomen. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts/tandarts indien zijn behandelingen niet geëigend en/of toereikend is. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. 

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant, per pin of kan per consult worden overgemaakt. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de Therapeut. 

De BATC therapeut Alexander Kruijtbosch werkt samen met ( biologische) tandartsen en implantologen, in deze samenwerking vindt uitwisseling van medische gegeven client plaats hiervoor dient de client schriftelijke toestemming te geven bij aanvang consult. In de samenwerkingen tussen de BATC therapeut Alexander Kruijtbosch en (biologische) tandartsen en implantogen draagt de BATC therapeut Alexander Kruijtbosch op geen enkele wijze verantwoording voor de wijze waarop de client bij de ( biologisch) tandarts en of implantoloog behandeld en/of doorbehandeld wordt, en/of resultaten die voortkomen uit de behandelingen en/of doorbehandelingen van/door deze biologische tandartsen en / of implantologen. 

De BATC therapeut AlexanderKruijtbosch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

de BATC therapeut Alexander Kruijtbosch heeft een inspanningsverplichtinggeen resultaatverplichting.

Voor eventuele klachten over de behandeling van de BATC therapeut kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de Therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau. 

2theCore Natuurgeneeskundig therapeut  

kvk 65975189 

BATC therapeut : 

Alexander Kruijtbosch 

Jokesmitstraat 32 

2331MA Leiden 

06-25022996 

BATC Natuurgeneeskundig therapeut 

BATC beroeps registratie : BR-02753 

AGB zorgverleners code   : 90104983 

AGB praktijk code.             : 90064274 

Algemene voorwaarden 

DISCLAIMER 2thecore en Gouden Helix

U wordt vriendelijk verzocht om deze disclaimer te lezen.

In de samenwerkingen tussen Tandartsen/implantologen en 2theCore is er geen sprake van dienstverband of enig andere belangenverstrengeling, de verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn dan ook te allen tijde gescheiden van elkaar.

2theCore maakt gebruik van EAV diagnostiek en de Gouden Helix. De EAV (Elektro-Acupunctuur volgens dr. Voll) methode is ontwikkeld op basis van Oosterse geneeskunde. de Gouden Helix is geoctrooieerd door Alexander Kruijtbosch (2thecore natuurgeneeskundig therapeut) in 2016 en kan worden ingezet door een (bio)tandarts als parapulpaire stift binnen de wortelkanaal behandeling. De EAV methodiek en de Gouden Helix zijn niet wetenschappelijk verifieerbaar/ bewijsbaar volgens de huidige onderzoeksmethodieken van de reguliere Westerse geneeskunde. Hierdoor wordt de EAV methodiek en de Gouden Helix niet gezien als wetenschappelijk bewezen.

Ook willen wij u op de hoogte stellen 2theCore natuurgeneeskundig therapeut, zoals alle andere zorgverleners een inspanningsverplichting heeft en niet aansprakelijk is voor de diagnose en de uitkomst van de behandeling.

© 2022 2theCore